Duo

våre Tjenester

Vi står klar til å bistå deg med våre tjenester og rådgiving når du trenger det. Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat. Duo Takst as har Sentral Godkjenning og er godkjent som kontroll foretak. Her finner du tjenestene vi tilbyr:

Tilstandsrapport Bolig

Ny tilstandsrapport NS 3600
Den 1. januar 2022 trer både endringer i avhendingsloven (lov av 3. juli 1992) og ny forskrift til
avhendingsloven (tryggere bolighandel) i kraft. Avhendingsloven regulerer frivillig kjøp og salg av fast
eiendom (med bla unntak for nye boliger under oppføring).

Lovfesting av kjøpers undersøkelsesplikt:
Endringen innebærer at kjøper skal anses kjent med innhold av tilstandsrapporten, uansett om den
er lest/ikke lest.

Verdi Og Lånetakst

Verdivurdering brukes ofte ved refinansiering og gir en forenklet beskrivelse av standard og
beliggenhet med en analyse av markedsverdi og evt. teknisk verdi.
Banker og låneinstitusjoner trenger sikkerhet i bolig og eiendom når de skal låne bort penger. De
fleste banker aksepterer verdivurdering når du skal pantsette boligen ved refinansiering.

Overtakelse / Ferdigbefaring

Duo Takst AS bistår ved overtakelse og ferdigbefaring av nye eneboliger, leiligheter og fritidsboliger.
Det er ikke uvanlig at takstmann ved finner feil og mangler der vi har spart kunder for flere tusenvis
av kroner, samt opplever kunder det er mer betryggende med å ha med en byggfagkyndig/uavhengig
takstmann ved overtakelse.
Boligen skal være i samsvar med Norsk lov, forskrifter, Norsk standard og god byggeskikk. En
fagkyndig vil ha langt bedre grunnlag for å kunne vurdere boligens tilstand, og vil kunne påpekte
eventuelle feil og mangler du ellers vil kunne overse.

Reklamasjonstakst

Taksering i forbindelse ved reklamasjon ved eierskifte, overtakelse, skjulte feil og
mangler, og håndverkertjenester. Rapporten beskriver mangelsforholdet og kostnad ved retting av
mangelen. Mangelforholdet er et sentralt begrep og måles ut fra byggeforskrifter på
søknadstidspunkt/ utførelse tidspunkt, prosjektering, kontrakt og avtale, synlige forhold,
opplysninger gitt i salgsdokumentasjon og den allminnelige forventningen man kan legge til grunn
ved boligkjøpet.

Lovfesting av kjøpers undersøkelsesplikt

De nye reglene for boligsalg innebærer at selger nå mer aktivt må undersøke og avklare tilstanden på egen bolig ved salg til forbruker. Med et større ansvar for skjulte feil og mangler, vil det for selger være bedre å avdekke manglene før salg enn at kjøper oppdager dem i ettertid.

Bedre informasjonsgrunnlag vil føre til færre overraskelser og boligkjøpet blir mer forutsigbar for kjøper. Dette gir kjøper også mindre grunn til å rette kostnadskrevende mangelsinnsigelser mot selger etter overtakelse.

Tomtetakst

Verdi på råtomt eller opparbeidet tomt vil avhenge av arealplaner, reguleringsmessige forhold,
utnyttelsesgrad, beliggenhet og tomtens beskaffenhet.
Verdien kan være varierer avhengig bruksformål om f.eks. tomten brukes til enebolig, leiligheter,
fritidshus eller næringseiendommer.

Forhåndstakst

En forhåndstakst antyder fremtidig verdi på tiltaket.
Og gjenspeiler kostnadsrammene og markedsverdi av prosjektet ditt når det ikke er påbegynt eller
fullstendig..

Byggeoppfølging

Byggeoppfølging av større og mindre prosjekter.

 

Vi kan bistå med prosjektledelse og byggeoppfølging av både store og små prosjekter.
DuoTakst AS har både sentral godkjenning og erfaring innen byggeoppfølging av større og mindre prosjekter. Vi har gode rutiner for kontroll og oppfølging av byggeprosjektet. Har du et prosjekt du ønsker at vi skal bistå med og følge opp, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Skadetaksering

Taksering av skader og naturskader.
Skadeskjønn sikrer et profesjonelt og grundig grunnlag for eventuelle erstatningssaker
dersom eiendommen din skulle få skader. Takstmannen er da en uavhengig tredjepart, slik
at du får riktig oppgjør og reparasjon.

Uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet

Det skal gjennomføres uavhengig kontroll av fuktsikring ved søknadspliktig bygging av våtrom i
boliger, når dette arbeidet omfattes av plan- og bygningsloven § 20-1
Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av
fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag
innenfor kontrollområdet, og at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget.

Byggelånskontroll

Byggelånskontroll utføres på vegne av finansinstitusjoner og byggherrer.
Bank/långiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes byggelån i
byggetiden. Utbetalinger skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen.
Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/långiver.
Vanligvis vil det være tilstrekkelig med 3-4 byggeplassbesøk i løpet av byggeperioden. Disse besøk
legger vi opp etter fakturering til utførende entreprenører.

Vedlikeholdsplan

Vi kan bistå med vedlikeholdsplaner for eneboliger, sameier og borrettslag
Som boligeier er man ofte usikker på hvordan vedlikeholde ny eller gammel bolig, vi kan utarbeide
enkel vedlikeholdsplan for privat bolig.
Styret i et borettslag eller sameie har vedlikeholdsplikt som er regulert i Borettsloven §5-
17 og Eierseksjonsloven §32-35